https://www.tycho.iel.unicamp.br/upload/ togel terpercaya bo togel resmi situs togel online pasaran terlengkap bo togel online

Bashkëlidhjet e fonemave bashkëtingëllore në frëngjishte dhe shqipe

Aferdita Canaj

Abstract


Ky artikull synon të hedhë dritë në dallimet dhe anët e përbashkëta të bashkëlidhjeve të fonemave bashkëtingëllore në gjuhët frënge e shqipe, analizuar nga pikpamja fonologjike. Në të është synuar që të vihen në pah kundërvëniet midis bashkëlidhjeve kryesore, duke u ndalur në vendin e formimit (nyjëtimit) dhe mënyrën e formimit të fonemave bashkëtingëllore, dy elementë bazë për të ndërtuar drejt dhe saktë sistemin e bashkëtingëlloreve në secilën gjuhë, por duke u ndalur edhe në tri tiparet dalluese sipas të cilave fonemat bashkëtingëllore hyjnë në bashkëlidhje: tipari i zëshmërisë, tipari i mënyrës së formimit dhe tipari i hundorësisë. Ky artikull iu vjen në ndihmë mësuesve, pedagogëve dhe studentëve të gjuhës frënge dhe gjuhës shqipe për të krijuar koncepte më të plota për sistemet konsonantike dhe bashkëlidhjet e fonemave me anë të serive dhe radhëve fonologjike, si dhe për të korrektuar drejt gabimet që vihen re në shqiptimin e bashkëtingëlloreve në të dyja gjuhët, bazuar në këto kundërvënie.

Fjalë kyçe: bashkëlidhje, frëngjishte, shqipe, zëshmëria, hundorësia, seri dhe radhë fonologjike.


Full Text:

PDF


Copyright (c) 2015 Author(s)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

                     © 2012-2023 ANGLISTICUM. Journal of the Association-Institute for English Language and American Studies,Tetovo, North Macedonia.

                                                                                           ISSN (print): 1857-8179. ISSN (online): 1857-8187.

                                         Disclaimer: Articles on Anglisticum have been reviewed and authenticated by the Authors before sending for the publication.

                             The Journal, Editors and the editorial board are not entitled or liable to either justify or responsible for inaccurate and misleading data if any.                                                                                                                                     

                                                                                            It is the sole responsibility of the Author concerned.