MOTIF OF THE CITY OF LJUBLJANA IN SLOVENIAN (YOUTH) LITERATURE–LITERARY LJUBLJANA

Authors

  • Milena Mileva Blažić University of Ljubljana. Faculty of Education. Ljubljana

Abstract

The starting point of the article, which is an integral part of a research project, is the thesis that in modern times, especially after the accession of the Republic of Slovenia to the European Union in 2004, national languages, literature and culture have become even more important. Literary science in the 19th and 20th centuries was related to (literary) history, and at the end of the 20th and the beginning of the 21st century, geography gained more importance. Thus, one of the directions represents the connection of youth literary science with geography or an interdisciplinary connection that Juvan calls a spatial turn in literary science. The Slovene ethnic territory is multilingual and multicultural, as it united different cultures, which was reflected in Slovene youth literature in the form of literary culture. Thus, Slovene youth literature also influenced the space of Slovene literary culture, with naming after persons and literary characters. It’s about the influence of space on Slovene youth literature (e.g. the motif of Ljubljana in Slovene youth literature, mountain tales about Kekec, etc.) and vice versa, the influence of original Slovene youth literature on space (naming monuments and memorials after youth writers and/or heroes). The article focuses on the period of Slovenian youth literature, especially on youth classics (F. Prešeren, F. Levstik), contemporary classics (K. Brenk, N. Grafenauer, L. Kovačič, S. Makarovič) and contemporaries (M. Komelj, P. Svetina, A. Štefan, J. Vidmar, etc.).

Keywords: city, Ljubljana, fairy tales, J. W. Goethe, picture books.

References

Internet sources

Cankarjevove solje: <http://cankar.dlib.si/>. (Accessed 18 August 2018.)

Kurenti:<http://www.mk.gov.si/si/storitve/razvidi_evidence_in_registri/register_nesnovne_kulturne_dediscine/seznam/>.(Accessed26 August2018.)

Projekt Slovenska inevropska literarna dediščina–pravljicev slovenskem vzgojno-izobraževalnem sistemu odvrtcadošole (V5-1702(B)–fromthe records ofARRS,1 April2018-31 March 2020; Head: Žbogar, Alenka).

<http://www.sicris.si/public/jqm/rsr.aspx?lang=slv&opdescr=search&opt=2&subopt=03&code1=rsr&code2=auto&psize=1&hits=1&page=1&count=&id=11402&slng=&searchterm=19319&order_by=>. (Accessed 26 August 2018.)

Register nesnovne kulturne dediščine:

<http://www.mk.gov.si/si/storitve/razvidi_evidence_in_registri/register_nesnovne_kulturne_dediscine/seznam/>. (Accessed 26 August 2018.)

Trkaj, Rok: Lepa Vida. <https://www.youtube.com/watch?v=othlrmw8hQg>. (Accessed 26 August 2018.)

Vodnikovtrg (1880–1918):<http://www.dlib.si>.(Accessed 20 August 2018.)

Literature

Babič, Saša, 2015: Besedanikonj: estetska struktura slovenskih folklornih obrazcev, (Ethnologica–sertationes, 6). Ljubljana: Založba ZRC, ZRCSAZU.

BahovecDolar, Eva et.al, 1999: Kurikulzavrtce: predšolskavzgojavvrtcih. Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo inšport: Zavod RSzašolstvo.

Bedenk, Kasilda, Blažić, Milena, 2018: Pravljice bratov Grimm: od prvotne rokopisne zbirke izleta 1810 dorecepcijena Slovenskem. Ljubljana: Pedagoška fakulteta.

Blažić, Milena, 2003: Motiv mesta vslovenski mladinski književnosti = The city as a motif in Slovene youth literature. Urbaniizziv14/2.29-34,97-100.

Blažić, Milena, 2005: Spremna beseda. Andersen, Hans Christian. Pravljice: druga knjiga, (Collection Veliki pravljičarji). Ljubljana: Mladinska knjiga. 231-237.

Blažić, Milena, 2006: Podoba realnih infantastičnih mestterprebivalcevv slovenski mladinski književnosti. Novak Popov, Irena (ed.): Mesto in meščani v slovenskem jeziku, literaturi inkulturi: zbornikpredavanj, 42.seminarslovenskegajezika, literaturein kulture, 26 June-14 July 2006, Ljubljana. Ljubljana: Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku zaslovenistiko Filozofske fakultete. 80-89.

Blažić,Milena,2009:MotivLjubljanev(slovenski)književnosti.Jakše,B.,Jeršič,S.:Smeri– nebo nad Ljubljano = The sky above Ljubljana: exhibition of photographs, 23 June-19 July 2009,Cankarjevdom,Ljubljana.Ljubljana:Cankarjevdom,kulturniinkongresnicenter.

Blažić, Milena, 2010: Motivi Plečnikove Ljubljane v mladinskih besedilih Kristine Brenkove.Novak-Popov, Irena (ed.): Vloge središča: konvergenca regij in kultur (Zbornik SlavističnegadruštvaSlovenije).Ljubljana:ZvezadruštevSlavističnodruštvoSlovenije.167–179.

Blažić, Milena, 2018: Sreča jev knjigah: slovenska slikanica in literarno zgodovinske prelomnice = Happiness is in the books:

The Slovenian picture book and the turning points in literary history. Likovne besede: revijazalikovno umetnost 110. 90–95.

Blažić, Milena, Žbogar, Alenka, 2018: Pravljice in ljudsko literarno izročilo od vrtca dokonca osnovne šole. Žele, A., Šekli, M. (ed.): Slovenistika in slavistika v zamejstvu – Videm (Zbornik Slavističnega društva Slovenije). Ljubljana: Zveza društev Slavistično društvoSlovenije.221–231.

Damjanovič, Nika, Marinčič, Ema, Županek, Bernarda, 2012: Emona: otroškivodnik po rimski Ljubljani:6–11years(90–120min.). Ljubljana: Muzej i ngalerije mesta Ljubljane, Mestnimuzej.

Dović, Marijan, 2012: Mreža spomenikov slovenske literarne culture kotsemiotično prilaščanje (nacionalnega) prostora = The network of memorials of Slovene literary culture as semiotic appropriation of (national) space. Perenič, U. (ed.). Slavistična revija 60/3 (Prostor v literature in literaturav prostoru). 339–350, 351–363.

Dović, Marijan, 2013: Vodnik, Prešeren in začetki postavljanja spominskih obeležij slovenske literarne kulture. Primerjalna književnost 36/2. 185–203.

Dović, Marijan, 2016: Prostor spomina: spominska obeležja slovenske literarne kulture.Juvan,M.etal.(ed.):Prostorislovenskeknjiževnosti(Studialitteraria).Ljubljana:ZaložbaZRC,ZRCSAZU.181–205,350–351.

Jenko,ElizabetaM.,Blažić,Milena,2015:Didaktikaslovenščinevmednarodnemprostoru:obravnavaslikanic.Ljubljana:Pedagoškafakulteta.

Juvan, Marko, 2005: Kulturni spomin in literatura. Slavistična revija 53/ 3. 379–400.Juvan,Marko,2006:Kulturnispomininliterarnižanri:primerslovenskegasoneta.Slavicalitteraria.[195]–205.

Juvan,Marko,Dović,Marijan,Habjan,Jernej,2013:Prostorskiobratvliterarnivedi(foreword).Primerjalnaknjiževnost36/2.1–4.

Kobe,Marjana,1987:Pogledinamladinskoknjiževnost.Ljubljana:Mladinskaknjiga.Kolar,Ivan,1957:LiterarnisprehodpoLjubljani.Jezikinslovstvo2/8.294–362.

KrakarVogel,Boža,Blažić,Milena,2012:Sistemskadidaktikaknjiževnostivteorijiinpraksi.Ljubljana:Pedagoškiinštitut.

Kroflič, Robi et. al., 2001: Otrok v vrtcu: priročnik h Kurikulu za vrtce. Maribor: Obzorja.Ljubljana:Ministrstvozašolstvoinšport:ZavodRSzašolstvo.

Kropej Telban, Monika, 2008: Od ajda do zlatoroga: slovenska bajeslovna bitja. Celovec;Ljubljana;Dunaj:Mohorjeva.

KummerlingMeibauer,Bettina,Goga,Nina,2017:MapsandMappinginChildren’sLiterature.Amsterdam;Philadelphia:JohnBenjaminsPublishingCompany.

Manguel,Alberto,Guadalupi,Gianni,1980:Thedictionaryofimaginaryplaces.NewYork:MacmillanPublishingCo.

Mihelič, Breda, 1994: Vodnik po Ljubljani. Ljubljana: Državna založba Slovenije.Nikolajeva, Maria, Gostinčar Cerar, Marjeta, 2003:Verbalno in vizualno.Otrok in knjiga,30/58.5–26.

Novak, BorisA.,1991:Oblikesveta:pesmaricapesniškihoblik.Ljubljana:Mladika.

Poznanovič, Mojca et. al., 2018: Učni načrt. Program osnovna šola. Slovenščina <http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/UN_slovenscina.pdf>(Accessed20 August2018.)

RozmanR.,Andrej,Preininger,Kristinaet al.,2018:Pesmiizgalerije.Ljubljana,Narodnagalerija.

Stopar, Ivan, 1992: Sprehodi po stari Ljubljani: kulturnozgodovinski vodnik. Ljubljana:Marketing013ZTP.Ljubljana:Delo.

Svetina,Peter,2013:Medimenominbrezimnostjo.Otrokinknjiga40/87.17–26.

Uther,Hans-Jörg,2011:TheTypesofInternationalFolktales,aClassificationandBibliography,Based on the System of Antti Aarne and Stith Thompson. Helsinki:

Tiedeakatemia/AcademiaScientiarumFennica.

Vrečko,Janez,2011:SrečkoKosovel.MonografijekZbranimdelomslovenskihpesnikovinpisateljev.Ljubljana:ZaložbaZRC,ZRCSAZU.

Žbogar, Alenka, 2013: Iz didaktike slovenščine (Zbirka Slavistična knjižnica, 18). Ljubljana: Zvezadruštev Slavistično društvo Slovenije.

Downloads

Published

2022-10-30

How to Cite

Blažić, M. M. (2022). MOTIF OF THE CITY OF LJUBLJANA IN SLOVENIAN (YOUTH) LITERATURE–LITERARY LJUBLJANA. ANGLISTICUM. Journal of the Association-Institute for English Language and American Studies, 11(11), pp.11–29. Retrieved from https://www.anglisticum.org.mk/index.php/IJLLIS/article/view/2331

Issue

Section

Volume 11, Nr.11, November 2022