OVERVIEW OF SCIENTIFIC-TECHNICAL LANGUAGE WITH ALBANIAN STANDARD LANGUAGE

Authors

  • Gani Pllana University of Prishtina “Hasan Prishtina” Prishtina Faculty of Mechanical Engineering, Republic of Kosova
  • Sadete Pllana University of Prishtina “Hasan Prishtina” Prishtina Faculty of Mechanical Engineering, Republic of Kosova

Abstract

In the conditions of the rapid development of technics and technology in recent years, the cooperation of the scientific-technical language with the standard Albanian language is continuing with an ever-higher intensity than before. We notice a vigor of enrichment in the vocabulary of technical terminology, due to the creation and formation of new fields and subfields of technics, technology, as computing, mechatronics, telemetry; a multitude of concepts, many of which on the one hand are marked with the designations of the languages they come from, mainly from English, but on the other hand, they meet their needs with the lexical mother tongue composition (by common words being raised to terms) and with the activation of other layers, such as compound word terms. Thus, for example, in the field of computing, we notice in it the inclusion of the ordinary vocabulary for reproductive reasons, like: mi, dritare, flamur, adresë, skedar (Engl.: mouse, window, flag, address, file), and along with them, the compound word terms, serving to differentiate relevant concepts, like, adresë e hiperlidhjes, adresë e uebit, adresë relative, adresë virtuale (Engl. hyperlink address, web address, relative address, virtual address) etc.

Key words: terminology, terminological technical vocabulary, standard Albanian language.

References

Çabej, R. N., “Nga historia e zhvillimit të shkencës shqiptare”, 8 Nëntori, Tiranë, 1980.

Duro, A.: “Termi dhe fjala në gjuhën shqipe (në rrafshin e formës dhe të përmbajtjes)” QSA IGJL, Tiranë, 2009.

Duro, A.: “Terminologjia si sistem”, PANTEON, Tiranë, 2001.

Duro, A.:”Minimizing the negative effects of homonymy in language for special purposes”, University of Vienna, 1995.

Duro, A; Pllana, G.: “Marrëdhëniet logjike ndërmjet shenjave njëfjalëshe e togfjalëshe në terminologji” në KONFERENCA SHKENCORE JAVA E ALBANOLOGJISË IAP 6/2015,15-19 qershor 2015, Prishtinë, 2015.

Felber, H.:“Terminology manual”, UNESCO and Infoterm, Paris, 1984.

Lafe, E.: “Leksiku terminolologjik si problem gjuhësor dhe kombëtar” në “GJENDJA DHE ZHVILLIMI I TERMINOLOGJISË SHQIPE PROBLEME DHE DETYRA” KONFERENCË SHKENCORE, ASHSH dhe ASHAK, Tiranë, 2009.

Lotte, D.:“Osnovi postrojenjia nauçno-tehnjiçeskoj terminologii”, Moskva, 1961.

Pasho, H.: “Togfjalëshat e zgjeruar emërorë në terminologjinë e ekonomisë” në “Sf”nr. 4., Tiranë, 1985.

Picht, H.:“Terminology: An Introduction”, Kopenhagen, 1985.

Pllana, G.: “Termat e huazuar nga italishtja dhe frëngjishtja në terminologjinë e mekanikës në gjuhën shqipe” në “KËRKIME GJUHËSORE III” Konferencë shkencore ndërkombëtare, mbajtur më 11 korrik 2014, Tiranë, 2015.

Pllana, G.: “Observations on antonyms in the field of thermodynamics” në 2015 4rd International Conference on Language, Medias and Culture ICLMC 2015, April09-10, 2015, Kyoto, Japan, 2015.

Pllana, G.: “The study of mechanics terminology in Albanian language (In comprehensive terminology and in a special subfield)”në SLATE 2015 The Asian Conference on Second Language Acquisition and Teacher EducationAugust 2-4, 2015, Hiroshima, 2015.

Pllana, G., & Pllana, S.: “A conceptual connections on a word and term level in the terminology of Theoretical Mechanics (in Albanian and English)” në ’trans&MOTOAUTO’12 20th International scientific and technical Conference on transport, road-building, agricultural, hoisting & hauling and military technics and Technologies 27.-29.06.2012, p. 3-4, Bullgari, Varna, 2012.

Pllana, G.: Pllana, S.:“Gjendja dhe probleme të zhvillimit të terminologjisë se mekanikës teorike” Seminar i VI- të i Albanologjisë, 20-23 shtator 2012, Tetovë-Shkup 2012.

Pllana, S.: “Terminologjia bazë e mekanikës në gjuhët shqipe dhe angleze” QSA IGJL, Tiranë, 2014.

Sager, J.: “A practical course in terminology processing”, Amsterdam, 1990.

Shehu, H.:”Rreth fjalëve angleze ose me prejardhje nga anglishtja në gjuhën e sotme shqipe” në SEMINARI NDËRKOMBËTAR PËR GJUHËN, LETËRSINË DHE KULTURËN SHQIPTARE”, Prishtinë, 2001.

”Fjalor i gjuhës së sotme shqipe”, Tiranë, 1980.

“Fjalor i termave themelorë të mekanikës (shqip-anglisht-frëngjisht-italisht-rusisht)” , Tiranë, 2002.

Thomai, J.: “Ligjërata pasuniversitare (leksikologji, semantikë, leksikografi),

UNIVERSITETI “FAN S. NOLI”, Korçë”, 2015.

Wüster, E.:“The Machine tool”, 1968.

Downloads

Published

2020-01-18

How to Cite

Pllana, G., & Pllana, S. (2020). OVERVIEW OF SCIENTIFIC-TECHNICAL LANGUAGE WITH ALBANIAN STANDARD LANGUAGE. ANGLISTICUM. Journal of the Association-Institute for English Language and American Studies, 8. Retrieved from https://www.anglisticum.org.mk/index.php/IJLLIS/article/view/2027

Issue

Section

Volume 8, Conference Proceedings, Special Issue, 2019

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>